Sistema Intern d’Informació

I.- SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ

En compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (la “Llei 2/2023”), les empreses MASIAS INVEST, S.L., MASIAS MAQUINARIA, S.L. i FLUVITEX, S.L. (d’ara endavant, conjuntament, “MASIAS” o les “empreses”) fan constar que compten amb un Sistema Intern d’Informació, essent la societat MASIAS INVEST, S.L. la responsable del tractament de les dades personals de conformitat amb allò disposat per la legislació vigent en aquest àmbit.

Amb la finalitat d’enfortir la cultura de la informació i les infraestructures d’integritat de MASIAS, i de fomentar la cultura de la comunicació com a mecanisme de prevenció d’accions o omissions que puguin ser constitutives d’infraccions de la normativa de la UE, penals o administratives greus o molt greus, així com infraccions laborals en matèria de seguretat i salut a la feina, MASIAS compta amb una persona Responsable de Compliment Penal (RCP) que és, així mateix, Responsable del Sistema Intern d’Informació (RSII) (d’ara endavant, la persona “RCP/RSII”). A tals efectes, MASIAS ha nomenat com a tal la persona que ocupa el càrrec de Responsable de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient.

Les informacions relatives als àmbits assenyalats en el paràgraf anterior es poden fer arribar al RCP/RSII per qualsevol dels següents mitjans:

 • A l’adreça de correu electrònic: compliance@nullmasias.com
 • A l’adreça postal: C. Major de Santa Magdalena, 1, Sant Joan les Fonts (17857) (a l’atenció de la persona RCP/RSII).
 • Telefònicament: trucant al telèfon 972293150 i preguntant per la persona RCP/RSII.
 • Sol·licitant una reunió presencial amb la persona RCP/RSII a través del correu electrònic abans esmentat, que haurà de celebrar-se en el termini màxim de set dies.

Les informacions comunicades verbalment hauran de documentar-se d’alguna de les següents maneres, previ consentiment de la persona informant:

a) Mitjançant una gravació de la conversa en un format segur, durador i accessible.

 (*) S’advertirà a la persona informant que la comunicació serà enregistrada i se li informarà del tractament de les seves dades d’acord amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD o Reglament General de Protecció de Dades).

b) A través d’una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada per la persona RCP/RSII.

 (*) Sense perjudici dels drets que li corresponguin d’acord amb la normativa sobre protecció de dades, s’oferirà a la persona informant l’oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.

El Sistema Intern d’Informació de MASIAS compleix amb els requisits de l’article 5.2 de la Llei 2/2023, això és:

a).- Permet que les persones a qui aplica la Llei 2/2023 puguin comunicar informacions, per diferents mitjans, sobre les infraccions previstes en el seu article 2.

b).- Es gestiona de manera segura, garantint que les comunicacions puguin tractar-se de manera efectiva dins les empreses, així com la confidencialitat de la identitat de la persona informant i de qualsevol tercera persona mencionada en la comunicació i de les actuacions que es desenvolupen de la seva gestió i tramitació, així com la protecció de dades, impedint l’accés de personal no autoritzat.

c).- Compta amb un Protocol d’ús del Canal Ètic i d’actuació de la persona Responsable de Compliment Penal i del Sistema Intern d’Informació que estableix garanties per a la protecció de les persones informants, essencialment:

 • Justificant de recepció en el termini de set dies naturals següents a la recepció de la informació.
 • Termini màxim ordinari de tres mesos per a donar resposta a les actuacions de la investigació, en els termes de l’article 9 de la Llei 2/2023, complimentant i custodiant diligentment un Llibre-Registre d’Informacions.
 • Possibilitat de mantenir la comunicació amb la persona informant.
 • Establiment del dret de la persona afectada a què se li informi de les accions o omissions que se li atribueixen i a ser escoltada.
 • Garantia de confidencialitat quan la comunicació sigui remesa per canals de denuncia o que no siguin els establerts o a personal no responsable del seu tractament, així com l’obligació que la persona que la rebi, la remeti immediatament a la persona RCP/RSII.
 • Respecte a la presumpció d’innocència i a l’honor de les persones afectades.
 • Respecte a les disposicions sobre Protecció de Dades (Títol VI Llei 2/2023).
 • Compromís de remissió de la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat, quan els fets puguin ser indiciàriament constitutius de delicte.

II.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

MASIAS INVEST, S.L. tractarà, com a responsable del tractament, les dades personals incloses en les comunicacions que es rebin i quedin emparades per la Llei 2/2023, amb la finalitat de poder gestionar-les i iniciar, en el seu cas, el procediment d’investigació corresponent i adoptar les mesures correctores que, en si cal, procedeixin.

La base jurídica del tractament serà el compliment de les obligacions imposades per la Llei 2/2023. Si la comunicació conté dades de caràcter especial, aquestes només es tractaran quan sigui estrictament necessari per a l’adopció de mesures correctores i/o l’inici del procediment d’investigació corresponent i/o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, en el seu cas, procedeixin, de conformitat amb la legislació vigent, i en aquests casos, la base jurídica serà l’interès públic essencial. El tractament de les dades personals serà l’indispensable, quan sense elles no es puguin complir amb els objectius i les obligacions que estipula la Llei 2/2023.

Les dades personals podran ser tractades pel personal de MASIAS INVEST, S.L., MASIAS MAQUINARIA, S.L. i FLUVITEX, S.L. autoritzat per això i únicament quan resulti necessari per a la investigació d’incompliments de la normativa interna de les anomenades empreses, d’infraccions en l’àmbit del Dret de la Unió Europea, infraccions penals o administratives greus o molt greus, així com infraccions laborals en l’àmbit de la seguretat i la salut a la feina, per a l’adopció de mesures correctores o bé per a la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, en el seu cas, procedeixin. Així mateix, les dades personals podran ser comunicades a tercers en cas d’obligació legal, i podran ser comunicades a l’autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l’autoritat administrativa competents en el marc de l’esmentada investigació.

Les dades personals es conservaran el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets informats. En cas que sigui oportú adoptar mesures correctores, les dades es conservaran durant tot el període que duri l’aplicació d’aquestes mesures. D’altra banda, en el supòsit que sigui necessari iniciar la tramitació de procediments sancionadors o penals, les dades es conservaran durant tot el temps que duri el procediment sancionador o penal.

En tot cas, si la decisió sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets informats no s’adoptés en un termini de tres mesos, les dades personals contingudes en la comunicació se suprimiran, llevat d’aquelles que sigui estrictament necessari que es conservin bloquejades per a mantenir evidència del funcionament del Sistema Intern d’Informació de les empreses de conformitat amb la Llei 2/2023.

També seran suprimides aquelles dades personals que revelin conductes que no estan incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2023, així com aquelles dades personals no considerades verídiques, llevat que aquesta falta de veracitat pugui constituir un il·lícit penal, i en tal cas es guardarà la informació el temps necessari durant el qual es tramiti el procediment judicial.

Finalment, es fa constar que en qualsevol moment la persona comunicant podrà sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se, així com al dret a la portabilitat de les dades, enviant un escrit al correu postal Major Santa Magdalena 1, 17857, Sant Joan Les Fonts, o a l’adreça de correu electrònic conformity@nullmasias.com. En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades, es podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).

III.- NO REPRESALIA

Les empreses que conformen MASIAS es comprometen expressament a no portar a terme actes constitutius de represàlia, incloses amenaces o temptatives de represàlia, contra les persones que presentin una comunicació conforme a allò previst a la Llei 2/2023, i a aplicar mesures de protecció durant la tramitació d’un expedient, respecte a les persones afectades per una possible comunicació.

IV.- EXEMPCIÓ I ATENUACIÓ DE LA SANCIÓ

De conformitat amb allò previst a la Llei 2/2023, quan una persona que hagués participat en la comissió de la infracció administrativa objecte de la informació sigui la que informi de la seva existència mitjançant la presentació de la informació, i sempre que aquesta hagués estat presentada amb anterioritat a què hagués estat notificada la incoació del procediment d’investigació o sancionador, l’òrgan administratiu competent per resoldre el procediment, mitjançant resolució motivada, podrà eximir-lo del compliment de la sanció administrativa que li correspongués sempre que resultin acreditats els extrems esmentats a l’article 40 de la Llei 2/2023.

(*) El Canal Ètic permet la presentació de comunicacions anònimes.

 (**)Si bé sempre que sigui possible, l’ús del canal intern serà preferent, segons les circumstàncies i gravetat de la informació de les comunicacions també es podran remetre, en el seu cas, a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (a la Comunitat Autònoma de Catalunya, davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya), o a les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, al Ministeri Fiscal, a la Fiscalia Europea, o autoritat competent segons procedeixi.