Privacitat i termes d’ús

Responsable i titular del portal

Masias Invest, S.L. és una S.L. que té el seu domicili social al C/ Major de Santa Magdalena, 1, 17857 Sant Joan les Fonts (Girona), Espanya i que es troba inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tomo 441, Foli 145, Fulla nº GI-8.631, amb número d’identificació fiscal o C.I.F. B17148883.

Contingut del portal

Masias Invest, S.L. Ofereix als visitants del portal, informació i eines de comunicació amb Masias. Sense perjudici de la diligència utilitzada en la preparació i elaboració dels continguts del portal, eventualment poden existir imprecisions o errades.

Condicions d’accés al portal

L’accés al portal és lliure i la seva visualització no exigeix previ registre. No obstant, la utilització de determinats serveis, pot requerir com a condició imprescindible, la complerta complementació dels corresponents formularis per l’Usuari, i l’acceptació de les condicions d’utilització establertes al portal per cadascun d’ells. L’usuari accepta, de forma expressa i sense reserves, que l’accés i la utilització del portal, es fa sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Tota la informació que es rep en aquestes pàgines, així com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Masias Invest, S.L. a títol gratuït. No enviï, si us plau, informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc web

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el lloc web i difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de Masies Invest S.L.

Masias Invest S.L. no concedeix llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web, llevat d’acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del lloc web amb l’única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del lloc web o d’algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de Masias Invest S.L.
L’incompliment dels punts anteriors facultarà Masias Invest S.L. a interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides

La presentació del lloc web en el marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a Masias Invest S.L. mitjançant la tècnica denominada “framing” tret que compti amb l’exprés consentiment per escrit de Masias Invest S.L.

La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina o base de dades, no pertanyent a Masias Invest S.L. mitjançant la tècnica denominada “in line linking” tret que compti amb l’exprés consentiment per escrit de Masias Invest S.L.

L’extracció i ús d’elements del lloc web causant o no un perjudici qualsevol a Masias Invest S.L. d’acord amb les disposicions de les lleis de Propietat Intel·lectual.
Masias Invest S.L. haurà d’autoritzar expressament l’establiment d’enllaços d’hipertext (hipervincles) en una altra website adreçats a la pàgina principal d’aquest lloc web o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies del mateix.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Masias Invest S.L. o, si escau, a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest lloc web pertanyen a Masias Invest S.L. o disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent.

Enllaços:

La inclusió al portal masias.com d’enllaços amb altres portals, no té una finalitat merament informativa i Masias Invest, S.L. no és responsable del contingut dels mateixos.

La creació per tercers d’enllaços amb el portal masias.com, no podrà contenir junt a l’enllaç manifestacions falses o inexactes o que siguin o puguin ser contraries a la llei.

No utilitzar juntament a la URL, marques o signes propietat de Masias.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de Masias Invest, S.L. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per Masias Invest, S.L. apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els concerneixi. D’altra banda, l’aparició d’aquestes terceres marques no implica necessàriament la recomanació de les mateixes.

Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment a l’establert en el Reglament UE 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), Masias Invest S.L. l’informa que, les dades facilitades per l’usuari, a través dels diferents formularis incorporats al portal, seran tractats en els fitxers propietat de Masias Invest, S.L., que, als efectes legals oportuns, s’identifica com responsable dels mateixos.

En compliment al disposat a la RGPD, l’usuari autoritza expressament a Masias Invest, S.L. perquè comuniqui les seves dades personals a les restants companyies pertanyents al seu mateix Grup Empresarial i a totes aquelles entitats i proveïdors amb les que Masias Invest, S.L. arribi a acords comercials, amb la finalitat que aquests els utilitzin exclusivament per al compliment dels serveis i fins contractats. L’usuari podrà exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i suspensió temporal de tractament en la direcció especificada en les dades de contacte.

En compliment al disposat a la RGPD, Masias Invest, S.L. informa a l’usuari que en el supòsit que faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, Masias Invest, S.L. informarà a dits tercers, del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de la exigència i finalitat del fitxer a on es contenen les seves dades, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i suspensió temporal de tractament, així com de les dades identificatives de Masias Invest S.L.

L’usuari declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit el present apartat íntegrament, que es reputa conegut i acceptat, expressa i plenament, des del moment en el qual es realitzi un enviament de dades, a través dels formularis inclosos al portal. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut del present apartat, haurà d’abstenir-se pel consegüent de realitzar l’enviament del mateix.

Consultes o reclamacions

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a les pagines de Masias Invest, S.L. o a la informació o als productes i serveis en elles continguts, els usuaris poden dirigir-se a la següent adreça:

Masias Invest S.L.
Major de St. Magdalena,1
17857 Sant Joan Les Fonts (Girona) España
Telf. +34 972 29 31 50
Fax. +34 972 29 31 51
E-mail: invest@nullmasias.com

El correu electrònic no serà considerat com a mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions.